Likabehandlingsplan Montessoriförskolan Villa Eken

Lagstiftningen

Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter i förskolan, att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn skall kunna utvecklas.

Från och med den 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk, diskrimineringslagen och skollagens kapitel 14 a. Lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika värde och möjligheter samt att förebygga trakasserier och kränkande behandling. På förskolan ska vi arbeta för alla barns lika värde och rättigheter samt att motverka diskriminering oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

Definition av diskriminering

Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning Detta är enligt lag förbjudet.
Annan kränkande behandling som t ex mobbing, misshandel, sexuella övergrepp, ofredande, hot och trakasserier är enligt lag förbjudet.
Diskriminering och annan kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En diskriminering eller annan kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfälle eller vara systematisk och återkommande. Diskriminering eller annan kränkande behandling kan vara fysisk, verbal, psykosocial.

Vision

På Montessoriförskolan Villa Eken ska varje barn känna trygghet, få utveckla sin egen identitet och känna sig respekterad. Villa Eken är en arbetsplats för barn och vuxna där vi visar respekt, omtanke och empati gentemot varandra. Vi accepterar inte några former av diskriminering eller annan kränkande behandling.

Mål

• Förskolan ska vara fri från kränkningar så att alla kan känna trygghet och glädje.
• Föräldrarna ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan.
• Vi ska arbeta långsiktigt och aktivt för att förebygga diskriminering eller annan kränkande behandling.

Vi arbetar medvetet för att barnen ska visa varandra respekt, hjälpa varandra, dela med sig, vänta på sin tur, säga förlåt när något blivit fel etc.

Rutiner

Förebyggande åtgärder

All personal inom förskolan ska arbeta förebyggande mot kränkningar genom att:
• Vi vuxna är goda förebilder för barnen.
• Vårt förhållningssätt mot barnen präglas av gemensamma regler/normer.
• Vara lyhörda, bekräfta och uppmuntra varandra.
• Vi stärker barnets förmåga att säga ifrån genom olika integritetsövningar.
• Vid upptäckt av kränkande handlingar tar vi upp det direkt.
• Vi har en kontinuerlig dialog med föräldrarna i vårt arbete mot kränkande behandling.
• Vi utformar en trygg lekmiljö såväl inomhus som utomhus.
• Vi uppmuntrar positivt beteende.

Under de år barnen är hos oss skall vi vuxna lära barnen reflektera över sitt handlande genom att ställa frågor som:

• Hur kände du?
• Hur tänkte du?
• Hur tror du att din kamrat kände sig?
• Hur skulle du vilja att det var?
• Hur skulle man kunna göra för att det ska bli så?

Vid det förebyggande arbetet kan vi använda oss av:

• Observera barngruppen aktivt.
• Regelbundna samtal med barn, föräldrar och pedagoger.
• Gruppsamlingar/tema om olika känslor.
• Rollspel och integritetsövningar.
• Sagor – rim – ramsor. Granska språkbruket på förskolan.
• Utvecklingssamtal och föräldramöten.
• Utbildning för personal. Föreläsningar mm.
• Kritiskt granska nuvarande rutiner och regler

Akut åtgärd vid kränkande behandling

Stöd det utsatta barnet, så att han/hon känner trygghet.
Ta reda på vad som hänt.
Lyssna aktivt och empatiskt.
Undvik motbeskyllningar.

Hur går vi tillväga när kränkande situationer uppstår när pedagogen ser:

Barn – barn

• Uppmärksamma och prata med barnen om vad som hänt.
• Använd ”hur – frågorna”.
• Visa att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna inte är acceptabla.
• Besluta om regler tillsammans med barnen.
• Sträva efter att berömma det positiva istället för att fördöma det negativa.
• Involvera alltid föräldrar och övrig personal vid upprepande tillfällen av kränkningar eller vid
kränkningar riktade mot ett och samma barn.
• Åtgärd, Vad och hur gör vi? Dokumentera och följ upp alla åtgärder som görs.

När föräldrar berättar eller när barnet själv säger till eller visar:

• Lyssna aktivt, ta barnet på allvar.
• Observera barnets sociala situation i gruppen/på förskolan.
• Samtala med föräldrarna och barnet, ev. andra inblandade barn/vuxna
• Samtala med all berörd personal på förskolan.

Det är angeläget att förskolan även är uppmärksam på vuxnas kränkningar mot barn.

Vuxna – barn

• Var rak genom att reagera och säga till om någon vuxen (pedagog, förälder) beter sig kränkande mot ett
barn/barnen.
• För aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är närvarande.
• Dokumentera, skriv incidentrapport, följ upp alla åtgärder i samband med diskriminering eller kränkning.
• Vi har anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen. Kontakta och gör en anmälan till
socialtjänsten om det finns oro för att ett barn far illa i sin familj.

Bestäm alltid ett datum för uppföljning i fall av kränkande behandling.

Ansvarsfördelning

Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Jag ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling. Vidare ansvarar jag för att vikarier och andra som rör sig på förskolan får ta del av likabehandlingsplanen.

Personalen

Alla i förskolan är skyldiga att främja likabehandling och att förebygga och motverka diskrimineringar och kränkningar. Alla är också skyldiga att så fort som möjligt utreda sådana.

Föräldrarna

Om förskola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv påverkan på barnen.
Om du som förälder misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling vill vi att du tar kontakt med oss.
Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så, är du den som bäst kan göra något åt det. Vi ber dig att förklara för barnet att du ser mycket allvarligt på beteendet och inte accepterar det. Även i sådana fall är det bra att ta kontakt med personalen på förskolan.

Barnen

Med stigande ålder och mognad ökar ansvaret också för barnen. De ska genom personalens och föräldrarnas försorg känna till och förstå hur viktigt det är att respektera andra, hjälpas åt, visa hänsyn och uppträda trevligt mot varandra.
Detta helt och hållet enligt Maria Montessori´s tankesätt.

Dokumentation

• Dokumentationen ska ske på särskild blankett. (bilaga) Arkivera dokumentationen.

Information

• I samband med att förskolan tar emot ett nytt barn ska familjen informeras om förskolans
Likabehandlingsplan.
• En genomgång av Likabehandlingsplanen ska alltid göras i samband med introduktion av ny personal.

Uppföljning

• Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen ska göras inom ramen för den skriftliga
kvalitetsredovisningen.
• Ny revidering av planen kommer att göras i april -23